Apr 16

1. dani endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske

U Banjaluci je završen trodnev- ni međunarodni simpozijum „1. dani endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske“, održan od 1. do 3. decembra 2023. godine u organizaciji Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske. Simpozijum je imao ogroman odjek u regionu, uzimajući u obzir gostujuće predavače iz Beogra- da i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Odaziv učesnika je bio neočekivan, jer je od planirah 60, na kraju učestvovalo 160 stručnjaka. Tokom simpozijuma, 30 iskusnih predavača prenijelo je ljekari- ma najnovija saznanja i svoja iskustva, na dobrobit opšteg zdravlja stanovništva i boljeg liječenja. Veliki doprinos uspješ- nosti ovog skupa su dali i ljekari dru- gih specijalnosti, prije svega kardiolozi i ljekari porodične medicine, koji su bili aktivni sudionici skupa. Dorinos svojim prisustvom su dali i nefrolozi i specijal- zanti svih internističkih disciplina. Značaju ovog skupa doprinijela je i institucionalna podrška Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na čelu sa ministrom dr Alenom Šeranićem, koji je otvorio Simpozijum. Nesebična podrška skupu je stigla i od generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Vlade Đajića i Medicinskog fakulte- ta u Banjaluci, dekana prof. dr Ranka Škrbića i prof. dr Nenada Ponorca, pro- dekana za nastavu, koji je prisustvovao svečanom otvaranju i obratio se sku- pu. Podrška, u vidu prisustva skupu eminentnih predstavnika, je stigla i sa Medicinskog fakulteta u Foči sa kojim Udruženje endokrinologa i dijabeteo- loga ostvaruje dugogodišnju saradnju. Organizacija ovog simpozijuma ima nekoliko važnih aspekata. Prije svega, edukaciju i razmjenu znanja, koje omo- gućava ljekarima iz Republike Srpske, ali i cijele regije, da se sastanu i razmi- jene najnovije informacije i iskustva iz ove oblasti. Podizanje svijesti o endokri- nološkim poremećajima je takođe veo- ma važan segmet ovog događaja, koji je ukazao na značaj prevencije, dijagnoze i pravovremenog liječenja endokrino- loških poremećaja. Svakako, jedan od najvažnijih aspekata Simpozijuma jeste uspostavljanje profesionalnih veza i sa- radnje između zdravstvenih ustanova i istraživačkih institucija te razmjena in- formacija o najboljim praksama. Ovakvi skupovi su od ogromnog značaja jer smo svjedoci brojnih pro- mjena u pristupu i liječenju oboljelih od endokrinoloških bolesti. Jedno od najuzbudljivijih polja koje se razvija u oblasti endokrinologije i dijabetologije jeste razvoj novih lijekova. Upravo na ovom skupu su predstavljena najnovi- ja dostignuća na polju liječenja šećerne bolesti, tumora hipofize, reproduktivnih i metaboličkih poremećaja sa osvrtom na komplikacije i komorbiditete. Od velike je važnosti da savremena endokrinolo- gija stavlja pacijenta u centar i nagla- šava da je cilj liječenja endokrinološkog pacijenta blagostanje pacijenta i pobolj- šanje kvaliteta života, a to je svakako cilj novih lijekova i metoda liječenja. Poneseni velikim odazivom i zado- voljstvom učestvovanja na ovom sim- pozijumu, duboko vjerujem da će DA- NI ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE postati tradicija i da će mladi endokrinolozi nastaviti ono što su afirmisani endokrinolozi započeli.

About The Author